Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN MC² TRAINING EN COACHING

geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09189972

 

1. Naamgeving en begrippen

1.1 MC² TRAINING EN COACHING is de handelsnaam van de gelijknamige onderneming MC² TRAINING EN COACHING, gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem aan de Novalaan 41 (6824 EL), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09189972, de gebruiker van deze Voorwaarden.

1.2 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

- opdracht: een overeengekomen presentatie, training-. coaching-, opleidings- of begeleidingstraject, cursus, workshop, online dienst, webinar, en enige andere vorm van opleiding en begeleiding, alsmede de advisering daaromtrent en overige organisatie- adviezen.

- opdrachtgever: een rechtspersoon die aan MC² TRAINING EN COACHING een opdracht als hiervoor genoemd verstrekt.

- deelnemer: een persoon die zich schriftelijk heeft ingeschreven voor een door MC² TRAINING EN COACHING te verzorgen opdracht dan wel een persoon die door opdrachtgever hiervoor is ingeschreven.

- annuleren: het vooraf of tijdens uitvoering beëindigen van een opdracht, een levering of zaalhuur, het verplaatsen of het opheffen van het overeengekomen aanvangstijdstip van een opdracht.

 

2. Reikwijdte

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen MC² TRAINING EN COACHING en haar opdrachtgevers, deelnemers, trainers en coaches en op alle aanbiedingen, opdrachten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Afwijkingen zijn slechts bindend indien en voor zover schriftelijk door MC² TRAINING EN COACHING bevestigd.

2.2 Inkoopvoorwaarden van opdrachtgevers en toeleveranciers worden niet aanvaard.

2.3 In geval een derde ten aanzien van bepaalde bedingen in de algemene voorwaarden een beroep zou kunnen doen op de vernietigbaarheid daarvan op de grond dat deze jegens hem onredelijk bezwarend zijn, zijn deze bedingen niettemin in de relatie tussen MC² TRAINING EN COACHING en de opdrachtgever, deelnemer, trainer of coach onverminderd van toepassing, tenzij deze zelf een beroep op de vernietigbaarheid ervan toekomt en de vernietiging door deze wordt ingeroepen.

2.4 Een overeenkomst met MC² TRAINING EN COACHING komt tot stand:

- bij opdracht door ondertekening door de opdrachtgever van de opdrachtomschrijving;

- bij deelname aan een opdracht door ondertekening door de deelnemer van het daartoe bestemde inschrijvingsformulier,

- of door schriftelijke bevestiging door MC² TRAINING EN COACHING aan de deelnemer of opdrachtgever van diens per internet, e-mail, of post verzonden aanmelding;

2.5 De deelnemer heeft na ondertekening van het inschrijvingsformulier een bedenktijd van 8 werkdagen.

2.6 De inschrijvende deelnemer wordt, voor zover deze niet zelf opdrachtgever is, geacht rechtmatig te handelen namens de door deze persoon aangegeven opdrachtgever, tenzij deze deelnemer daar expliciet vooraf afstand van heeft genomen.

 

3. Offertes, prijzen,

3.1. Alle offertes van MC² TRAINING EN COACHING zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2. De door MC² TRAINING EN COACHING gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. MC² TRAINING EN COACHING is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.

3.3. Desgevraagd zal MC² TRAINING EN COACHING voor de aanvang van de werkzaamheden een offerte aan opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen.

3.4. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3.5. Alle prijzen zijn exclusief eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 

4. Betaling en eigendomsvoorbehoud

4.1. MC² TRAINING EN COACHING brengt de door de opdrachtgever of deelnemer verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Kosten van de door MC² TRAINING EN COACHING gekozen trainings- accommodatie bij een incompany training/coaching dienen door de opdrachtgever rechtstreeks aan de aanbieder van die accommodatie te worden voldaan.

4.2. De factuur voor een opdracht dient te worden voldaan uiterlijk veertien dagen na facturering op de door MC² TRAINING EN COACHING aangegeven wijze tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Na afloop van de opdracht wordt een eind- factuur opgesteld waarin gemaakte onkosten en wijzigingen in de uitvoering van de opdracht op na- calculatiebasis worden doorbelast.

4.3. Indien opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens MC² TRAINING EN COACHING voldoet, is hij zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is, rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betaaltermijn een twaalfde gedeelte van het op het moment van facturering geldende promessedisconto plus 2%. Indien tijdige betaling achterwege blijft is MC² TRAINING EN COACHING gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.

4.4. Deelnemers en opdrachtgevers verplichten zich geen door MC² TRAINING EN COACHING verstrekte media of werken of delen daaruit zonder schriftelijke toestemming van MC² TRAINING EN COACHING op enigerlei wijze te reproduceren of aan derden ter hand te stellen.

 

5. Annulering van een training, opleiding of overeenkomst

5.1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste twee volle kalendermaanden in acht te nemen. De opdrachtgever en de deelnemer hebben het recht de opdracht schriftelijk te annuleren. De te vergoeden annuleringskosten bedragen: Gedurende de in het voorgaande genoemde termijn van twee maanden is opdrachtgever verplicht de geldende honoreringsafspraak met MC² TRAINING EN COACHING na te komen als ware er van opzegging geen sprake.

Bij annulering van trainingen geldt het volgende:

- bij annulering binnen 3 weken voor aanvang van de training brengt MC² TRAINING EN COACHING 25% kosten in rekening.

- Bij annulering binnen 2 weken brengt MC² TRAINING EN COACHING 50% van de totale opdrachtkosten in rekening.

- Bij annulering binnen 1 week brengt MC² TRAINING EN COACHING 75% van de totale opdrachtkosten in rekening.

- Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de training brengt MC² TRAINING EN COACHING 100% van de totale opdrachtkosten inrekening.

Gemaakte uren voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van het materiaal worden altijd volledig gefactureerd.

5.2. In geval de deelnemer of opdrachtgever na aanvang de opdracht tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de uitvoering van de opdracht deelneemt, bestaat geen recht op terugbetaling.

5.3. Naast de hierboven genoemde annuleringskosten zijn de deelnemer of opdrachtgever tevens de kosten van door MC² TRAINING EN COACHING ingeschakelde derden en eventuele kosten voor het reserveren van de trainingslocatie verschuldigd.

5.4. MC² TRAINING EN COACHING heeft het recht zonder opgave van redenen een training of coaching te annuleren of deelname te weigeren, in welk geval de deelnemer of opdrachtgever recht hebben op terugbetaling.

5.5. De opdrachtgever kan een aangemelde deelnemer aan een training of coaching laten vervangen. Vervanging na de aanvang van de training of coaching is niet meer toegestaan.

5.6. Het wegblijven van een deelnemer aan een training of coaching geeft geen recht op restitutie.

 

6. Wijzigingen

6.1. MC² TRAINING EN COACHING behoudt zich het recht voor aangeboden trainingen of opleidingen niet meer ter beschikking te stellen.

6.2. MC² TRAINING EN COACHING behoudt zich het recht voor prijzen, tarieven en trainingslocaties te wijzigen.

6.3. MC² TRAINING EN COACHING is gerechtigd de startdatum van een opleiding op te schorten als MC² TRAINING EN COACHING het aantal inschrijvingen te beperkt acht.

6.4. MC² TRAINING EN COACHING heeft het recht deelname aan een training of coaching te weigeren indien de deelnemer of opdrachtgever niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

6.5. MC² TRAINING EN COACHING behoudt zich het recht voor te allen tijde haar Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden vervangen de eerdere voorwaarden voor opdrachtaanvaardingen vanaf de datum van wijziging.

 

7. Garantie en aansprakelijkheid

7.1. MC² TRAINING EN COACHING spant zich in de verstrekte opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, maar is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, gederfde winst en schade door bedrijfs- stagnatie, die voortvloeit uit de wijze van uitvoering van opdrachten, het gebruik van de media, het tijdelijk uitvallen van de hosting of niet toegankelijk zijn via internet, het niet kunnen leveren van opdrachten, fouten die optreden in website, prijslijsten en aanbiedingen.

7.2. Particuliere deelnemers hebben na ondertekening van het inschrijfformulier 8 dagen bedenktijd alvorens de overeenkomst bindend wordt.

7.3. De deelnemer of opdrachtgever dient schade binnen 48 uur na ontdekking van de schade aan MC² TRAINING EN COACHING te melden.

7.4. Indien MC² TRAINING EN COACHING aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

a De aansprakelijkheid van MC² TRAINING EN COACHING, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

b Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van MC² TRAINING EN COACHING beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

c In afwijking van hetgeen hierboven in lid 7.4.b van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

d De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MC² TRAINING EN COACHING.

e MC² TRAINING EN COACHING is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

7.5. MC² TRAINING EN COACHING is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Goederen reizen voor het risico van opdrachtgever.

7.6. MC² TRAINING EN COACHING aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die door haar aansprakelijkheids- verzekering wordt uitgesloten.

7.7. MC² TRAINING EN COACHING zal niet aansprakelijk worden gesteld indien de deelnemer of opdrachtgever de mogelijkheid heeft rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde op schade aan te spreken.

7.8. De deelnemer en opdrachtgever vrijwaren MC² TRAINING EN COACHING voor alle schade die MC² TRAINING EN COACHING mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door MC² TRAINING EN COACHING geleverde goederen en diensten, daaronder mede doch niet uitsluitend begrepen:

- aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van MC² TRAINING EN COACHING die ter beschikking zijn gesteld van de deelnemer of opdrachtgever en werken onder diens aanwijzingen;

- aanspraken van derden, MC² TRAINING EN COACHING daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de deelnemer of opdrachtgever of van onveilige situaties in diens pand;

 

8. Gebreken; klachttermijnen

8.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan MC² TRAINING EN COACHING .

8.2. Indien een klacht gegrond is, zal MC² TRAINING EN COACHING de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

 8.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal MC² TRAINING EN COACHING slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7.4.

 

9. Geheimhouding Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

10. Overmacht

10.1 In geval van overmacht is MC² TRAINING EN COACHING niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen jegens de deelnemer of opdrachtgever, dan wel gerechtigd om de overeenkomst te annuleren, zonder dat de deelnemer of opdrachtgever jegens MC² TRAINING EN COACHING enige aanspraak heeft op schadevergoeding. Indien de periode van overmacht langer dan drie maanden geduurd heeft, zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen, zonder jegens de andere partij schadeplichtig te zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van MC² TRAINING EN COACHING onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de deelnemer of opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot genoemde omstandigheden behoren onder mee: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, betalingsonmacht, energiestoringen, niet of niet tijdig leveren van toeleveranciers, of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning, ziekte MC² TRAINING EN COACHING.

 

11. Overtredingen

11.1 Bij tekortschieten in de nakoming van de leveringsvoorwaarden zijn de opdrachtgever en/of deelnemer jegens MC² TRAINING EN COACHING in verzuim zonder dat daarvoor ingebrekestelling is vereist.

11.2 Voor elke handeling in strijd met enige bepaling van de voorwaarden respectievelijk van enig andere krachtens de Auteurswet aan MC² TRAINING EN COACHING toekomende bevoegdheid, verbeurt de deelnemer of opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete gelijk aan het tweevoudige van de overeengekomen prijs van de opdracht, onverminderd het recht van MC² TRAINING EN COACHING om volledige vergoeding van geleden schade, verhoogd met juridische kosten, te vorderen.

 

13. Rechtspraak

13.1 Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.